Regulamin Escape Room

Regulamin Escape Room

REGULAMIN ESCAPE ROOM
„FABRYKA LNU”

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z pokoju zagadek „Fabryka Lnu”.
 2. Jednostką nadzorującą pokój zagadek jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów, tel. 793 134 703, e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl, rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl
 3. Pokój zagadek został przygotowany w industrialnej przestrzeni Muzeum Lniarstwa. Jest to zabytkowy obiekt pofabryczny wchodzący w skład kompleksu XIX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie, uznanej za pomnik historii.
 4. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przekazania zasad gry pozostałym uczestnikom.
 5. Wszyscy gracze zobowiązani są do przestrzegania punktów niniejszego Regulaminu.
 6. Pokój zagadek prowadzony jest w języku polskim.
 7. Pokój zagadek udostępniony jest bezpłatnie w okresie letnim (od maja do września) w godzinach funkcjonowania Muzeum Lniarstwa: od wtorku do niedzieli – start godz. 11:00, 13:00.
 8. Muzeum Lniarstwa zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji lub jej odwołania, jeżeli wybrany przez uczestników dzień i godzina będą kolidowały z bieżącymi wydarzeniami organizowanymi przez Muzeum Lniarstwa (m.in. koncertami, inscenizacjami historycznymi, innymi eventami, itp.).

Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać / odwołać tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 793 134 703, mailowo: rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów.
 2. Rezerwacji należy dokonać minimum na 2 dni przed planowanym terminem udziału w grze.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać:
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwację
  • liczbę uczestników
  • datę i godzinę rezerwacji
  • adres e-mail
  • telefon kontaktowy
  • informację o akceptacji warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Potwierdzenie rezerwacji zostanie odesłane mailowo.
 5. W dzień poprzedzający grę lub w dniu gry nadzorujący grę może zadzwonić pod podany numer telefonu w celu potwierdzenia obecności. W przypadku podania nieprawidłowego numeru telefonu i braku możliwości ostatecznego potwierdzenia udziału w grze, nadzorujący grę może odwołać rezerwację.
 6. Rezerwujący może odwołać swoją rezerwację najpóźniej na 24 h przed wizytą w pokoju zagadek.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji w dniu umówionej wizyty, nadzorujący grę ma prawo nie przyjąć ponownej rezerwacji tej samej grupy.

Zasady gry

 1. W celach organizacyjnych prosimy o przybycie min. 15 minut przed rozpoczęciem gry. W związku z koniecznością dostosowania pokoju zagadek do kolejnych grup uczestników, nadzorujący grę ma prawo odwołać rezerwację grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 2. Celem gry jest rozwiązanie zagadek i wydostanie się z pokoju w wyznaczonym czasie 60 minut. Po upływie 60 minut gra jest przerywana przez nadzorującego grę.
 3. Ze względu na konieczność przygotowania się do gry, wprowadzenie czy kwestie organizacyjne, uczestnik powinien zarezerwować na grę 90 minut.
 4. W grze może uczestniczyć od 2 do 3 osób.
 5. W grze mogą wziąć udział dzieci powyżej 13. roku życia, przy czym udział dzieci w wieku 13-18 lat oraz udział osób niepełnosprawnych możliwy jest tylko i wyłącznie przy równoczesnym udziale pełnoletniego opiekuna.
 6. Wymogiem w przypadku udziału w grze dzieci poniżej 13. roku życia jest udział przynajmniej 2 osób dorosłych.
 7. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem środków psychoaktywnych. Nadzorujący grę mają prawo nie zgodzić się do przyjęcia całej grupy, jeśli chociaż jeden gracz złamie tę zasadę.
 8. W trakcie gry zabronione jest palenie papierosów, rejestrowanie obrazu i dźwięku. Zabrania się wnoszenia do pokoju zagadek materiałów niebezpiecznych (broń, nóż, maczety, itp.), a także korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych własnych sprzętów elektronicznych. Sprzęty, jak również inne rzeczy osobiste, należy na czas gry zamknąć w szafkach wskazanych przez nadzorującego grę. W przypadku złamania tej zasady nadzorujący grę ma prawo zabrać sprzęt na czas trwania całej gry, wyprosić osobę korzystającą ze sprzętu lub w ostateczności przerwać grę całej grupie.
 9. Pokój zagadek jest monitorowany. Obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione przez nadzorującego grę bez zgody uczestników. Monitoring służy do obserwacji grupy, dbania o jej bezpieczeństwo w czasie gry oraz komunikacji z uczestnikami. W przypadku kłopotów z rozszyfrowaniem zagadek nadzorujący grę może przekazać graczom wskazówki do ich rozwiązania (poprzez wyświetlenie tekstu na ekranie zamontowanym wewnątrz pokoju). Wskazówki przekazywane są na trzech poziomach trudności:
  1. I poziom: delikatna podpowiedź / sugestia, gdzie szukać kolejnej zagadki,
  2. II poziom: jakich elementów użyć do rozwiązania zagadki,
  3. III poziom: podanie rozwiązanie zagadki.

Największą radość sprawia samodzielne rozwiązanie zagadek, dlatego radzimy nie czekać na podpowiedzi.

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w grze tylko raz. Ponowny udział tych samych osób możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku pojawiających się w trakcie gry problemów technicznych pozostających po stronie Muzeum Lniarstwa, które uniemożliwiają rozwiązanie zagadek.
 2. Osoby uczestniczące w grze zobligowane są do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami gry przykazanymi przez osobę nadzorującą grę tuż przed wejściem do escape room.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w podpisanym przez uczestnika oświadczeniu jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Dittricha 18. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Udział w grze nie wymaga stosowania dużej siły fizycznej. Nie należy przesuwać wielkogabarytowych mebli i przedmiotów znajdujących się wewnątrz pokoju zagadek. Zabrania się: kopania, uderzania lub innych agresywnych zachowań, które doprowadzą do niszczenia wystroju pokoju zagadek. W przypadku złamania tej zasady, nadzorujący grę od razu ją przerwie.

Bezpieczeństwo

 1. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego. Muzeum Lniarstwa nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia gracza wynikające z uczestnictwa w grze osób cierpiących na ww. przypadłości.
 2. W pokoju, tuż przy drzwiach wyjściowych, znajduje się awaryjny przycisk automatycznie otwierający drzwi. W przypadku paniki gracza w każdym momencie gry uczestnik może użyć przycisku, wyjść z pokoju, odpocząć, a następnie dołączyć do grupy.
 3. Niektóre elementy znajdujące się w pokoju oznaczone są symbolem czaszki z piorunami. Oznacza to, że są one przeznaczone jedynie do użytku wewnętrznego i podczas gry nie należy ich dotykać.
 4. Wszyscy gracze uczestniczą w zabawie na własną odpowiedzialność. Muzeum Lniarstwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu oraz szkody osobiste powstałe z winy graczy.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody przez nich dokonane, powstałe w wyniku gry.

Przepisy końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zasady Regulaminu mogą ulec zmianie.
 3. Projekt „Ucieczka z fabryki lnu” – stworzenie nowego produktu turystycznego o charakterze escape room” został dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.