Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumlniarstwa.pl. Data publikacji strony internetowej: 2017-08-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część plików nie zawiera warstwy tekstowej. Wszystkie informacje zamieszczone przed 01 marca 2019 roku nie będą poprawiane. Niniejszą deklarację sporządzono dnia 21.09.2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki). 

Koordynator ds. dostępności 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Obłąkowska, m.oblakowska@muzeumlniarstwa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 731 318 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Dittricha 18. Konieczne jest przejście przez furtkę lub bramę placówki. Wejście dostępne z poziomu chodnika. W pobliżu wejścia głównego znajduje się oddzielne pomieszczenie na tym samym poziomie, w którym znajduje się recepcja muzeum, gdzie uzyskać można wszelkie niezbędne informacje. Zarówno przed, jak i w budynku znajduje się monitoring.

Budynek, ze względu na swój zabytkowy charakter jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku wejść można z psem asystującym.

Przed muzeum znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021