Regulamin CHMIEL FEST

Regulamin CHMIEL FEST

REGULAMIN
IV INDUSTRIALNEGO FESTIWALU BROWARNICTWA
CHMIEL FEST
28 – 29.09.2018 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przy ul. Dittricha 18, 96 -300 Żyrardów, tel. 793 134 703, biuro@muzeumlniarstwa.pl (zwany dalej: “Organizatorem”).
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 • warunki uczestnictwa,
 • uprawnienia uczestników imprezy,
 • obowiązki uczestników imprezy,
 • odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • “Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • “Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza. Za czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu wyjścia z obiektu ostatniego uczestnika imprezy.
 • “Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Impreza jest organizowana w dniach 28 – 29.09.2018 r. w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, przy ul. Dittricha 18.
 2. Wstęp na Teren Imprezy jest płatny (do godz. 20:00 – 5 zł, od godz. 20:00 – 10 zł)
 3. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • używającej elementów odzieży utrudniających identyfikację uczestnika.
 • odmawiającej poddania się czynnościom określonym w punkcie 5,
 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 2. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy,
  2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty nie,
  3) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na jej Terenie osobom:
 • posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
 • naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
 • posiadania i spożywania własnego alkoholu, niezakupionego podczas Imprezy
 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia
  lub utrudnienia identyfikacji,
 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych
  i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
 • wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla Uczestników Imprezy, w tym również wchodzenia na instalacje zlokalizowane na Terenie Imprezy (zakaz dotyczy
  w szczególności: sceny, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne
  lub przedstawiciele Organizatora Imprezy),
 • rzucania przedmiotami,
 • posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
  lub innych podobnie działających środków
 • rozniecania i podsycania ognia,
 • posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji
  o podobnym działaniu,
 • umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym Uczestnikom Imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych
  lub wyjść ewakuacyjnych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Terenu Imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,
 • opuszczania Terenu Imprezy i powrotu bez ponownego zakupu biletu wstępu.
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako brońlub pocisk,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 • wskaźników laserowych,
 • materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
 • kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk
  lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku, a także urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie ograniczać pola widzenia nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Ograniczenia te nie dotyczą osób posiadających akredytację prasową i innych dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
 • przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu
  przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy.
 • korzystania ze wszystkich atrakcji udostępnionych przez Organizatora,
 • informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych
  oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
 • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
 • nie zakłócać porządku publicznego,
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy,
 • stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów –
  do wykonywania ich poleceń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.
 2. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 5. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na Teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Imprezy w przekazach medialnych na całym świecie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelki szkody poniesione przez Uczestnika w czasie trwania Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów podczas trwania Imprezy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej Organizatora, tj. http:// https://www.muzeumlniarstwa.pl/
 • na stronie wydarzenia na Facebooku, tj. https://www.facebook.com/CHMIELFEST/
 • w punktach informacyjnych oraz przy wejściu na Terenie Imprezy.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2018 roku i przestaje obowiązywać
  po zakończeniu Imprezy.